Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

I. Administrator i Operator serwisu
Operatorem Serwisu i Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych
z wykorzystaniem Serwisu jest:
Har Marcin VITAMED
ul. Posła Józefa Ostrowskiego 24, Smardzewice
NIP 7731009692
e-mail: daneosobowe@vitamed.pl


II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane osobowe są przetwarzane w celach
  marketingowych, w celu zawierania i wykonania umów zawieranych z Administratorem,
  której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
  dane dotyczą przed zawarciem umowy, w tym:
   prowadzenie systemu komentarzy;
   prowadzenie rozmów typu chat online;
   wyświetlanie ogłoszeń użytkowników;
   obsługa zapytań przez formularz kontaktowy;
   realizacja zamówionych usług;
   prezentacja oferty lub informacji.
 3. Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom
  międzynarodowym, czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez
  inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.
 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
  zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to w szczególności takich
  grup odbiorców jak:
   firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
   operatorzy systemu komentarzy;
   upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu
  zapewnienia działania strony;
   firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.
 5. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego, na których
  przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę – przetwarzane są przez VITAMED Marcin Har w

celach i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania, tj. w celach
marketingowych polegających na udzieleniu odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty jeśli
Użytkownik o nią pyta, w celu kontaktu w związku z wysłanym przez Użytkownika zapytaniem
oraz w celu przesyłania oferty Vitamed za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (numeru telefonu Użytkownika) w celu
inicjowania przez Vitamed połączeń przychodzących.Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami
(np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie
będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w
ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu
bezpośredniego.
III. Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:
 dostępu do danych;
 sprostowania danych;
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 cofnięcia zgody (jeżeli stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania danych),
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora
narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być
możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.
III. Techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc.
z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych,
a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek
w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika
gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować
informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/.

Operator może stosować techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane
osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi
do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam.
Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

6. Jeżeli na stronie widnieją piksele Facebooka i Instagrama oznacza to, że serwis Facebook
(Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z
Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem,

Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi
Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.Operator może stosować rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie
map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Informacje te będą anonimizowane
zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one
dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane
osobowe.

Operator może stosować rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do
użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej
podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora. 
IV. Wykorzystanie plików Cookies
Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta
z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
 ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z
urządzeniem na którym zostały zapisane;
 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do
indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
 „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki
internetowej;
 „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są
wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane
mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności
dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w
USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa,
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym

zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

8. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej
przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a
w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.